Aqeedah

Imām Al-Lālikā’ī (d. 418H): The Consensus Regarding the Obligation of Having Belief in Paradise, Hellfire, the Resurrection, the Scales (al-Meezān), the Accounting and the Bridge over Hellfire (as-Sirāt)

Imaam al-Laalikaa’ee (d. 418H) stated in Sharh Usool I’tiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaa’ah minal-Kitaab was-Sunnah wa Ijmaa’is-Sahaabah wat-Taabi’een min Ba’dihim, (vol. 6, page 1230, no. 2180, [read on…]